Xidmətlər

Pedİatrİk Ümumİ cərrahİ xəstəlİklər

Uşaq uroloJİ və gİnekoloJİ
xəstəlİklərİ

Ətraflı

Yenİdoğulmuşların
cərrahİ xəstəlİklərİ

Ətraflı

Laparoskopİk və endoskopİk
prosedurlar

Ətraflı