Xidmətlər

Uşaq uroloJİ və gİnekoloJİ xəstəlİklərİ

Laparoskopİk və endoskopİk
prosedurlar

Ətraflı

Yenİdoğulmuşların
cərrahİ xəstəlİklərİ

Ətraflı

Pedİatrİk torakal
cərrahİyyə

Ətraflı